NOVÉ LETNÉ KOLEKCIE GOLDBERGH až -25 % PRÁVE TERAZ

ZÁSADY NAKLADANIA S OSOBNÝMI ÚDAJMI V SPOLOČNOSTI SKI-MAX CZECH s.r.o.

Tento dokument bol vytvorený, aby Vás oboznámil so základnými zásadami nakladania s Vašimi osobnými údajmi, a to v súvislosti s činnosťou spoločnosti SKI-MAX CZECH s.r.o., IČ 25388274, Rooseveltova 127/34, Olomouc – Nové Sady, PSČ 779 00 (ďalej len „Spoločnosť"). Všetky zhromažďované, spracovávané a uchovávané údaje sa vzťahujú výlučne na predmet nášho podnikania.

 

Právny základ nakladania s osobnými údajmi

Pri nakladaní s osobnými údajmi sa riadime zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov (ďalej tiež len „zákon o spracovaní osobných údajov") a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR").
V súlade s terminológiou tohto nariadenia sme tzv. správcom osobných údajov.
Správca osobných údajov:
SKI-MAX CZECH s.r.o., IČ 25388274, sídlo Rooseveltova 127/34, Olomouc – Nové Sady, PSČ 779 00, zapísaná na Krajskom súde v Olomouci pod spis. zn. C 17707.

 

Účel a rozsah spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať na základe nižšie uvedených podmienok:

1) subjekt údajov udelil súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR):

  • pre účely vedenia evidencie zákazníkov vo vernostnom programe SKIMAX VIP KLUB,
  • pre účely marketingu, ak ste neboli zákazníkom Správcu, ale máte záujem byť informovaní o našich akciách,
  • pre účely propagácie Správcu (web, FB, newsletter) – vytváranie fotografií a videí počas akcií organizovaných Správcom.

2) spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR);
3) spracovanie je v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje (článok 6, ods. 1, písm. c) GDPR);
4) spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR):

  • vytvorenie a archivácia kamerového záznamu,
  • na účely rezervácie VIP nákupu na webových stránkach,
  • za účelom šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa jeho vlastných produktov či služieb obdobných tým, ktoré už zákazníkovi poskytol.

Vaše osobné údaje spracovávame iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre našu činnosť, prípadne súvisí so službami, ktoré poskytujeme a ktoré využívate.
Spracovávame adresné a identifikačné osobné údaje a popisné osobné údaje.
Nespracovávame zvláštne kategórie osobných údajov (tzv. citlivé osobné údaje).

 

Doba a spôsob uchovania osobných údajov

Zhromaždené a spracované osobné údaje uchovávame zásadne po dobu platnosti a účinnosti uzavretej zmluvy a potom na nevyhnutne potrebný čas od zániku uzavretej zmluvy, tj po splnení všetkých zmluvných povinností oboma stranami či iným zánikom zmluvného vzťahu.
V prípade spracovania osobných údajov na základe Vami udeleného výslovného súhlasu na ich spracovanie na účely marketingu pracujeme Vaše osobné údaje po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu alebo do doby odvolania Vášho súhlasu s ich spracovávaním alebo podanie námietky.
Osobné údaje spracovávame ako manuálnym spôsobom, tak aj spôsobom automatizovaným za využitia zodpovedajúcich technických a organizačných opatrení na zaistenie ochrany osobných údajov.
Prístup k nazhromaždeným a uchovávaným osobným údajom majú iba naši vybraní zamestnanci, ktorí tento prístup potrebujú na plnenie svojich pracovných úloh. Títo zamestnanci majú zmluvnú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Za účelom ochrany dát sú realizované kontrolné, technické a bezpečnostné postupy.
K spracovaniu osobných údajov môže dochádzať aj s prípadným využitím podpory a informačných systémov tretích osôb za podmienok stanovených zákonom o ochrane osobných údajov a právnym poriadkom všeobecne. Vzťahy s tretími osobami takto vzniknuté sú vždy zmluvne ošetrené tak, aby nedošlo k porušeniu zásad zaobchádzania s osobnými údajmi. Svojich obchodných partnerov si starostlivo vyberáme a majú zmluvnú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracovávaním osobných údajov.

Osobné údaje spracovávame na území Českej republiky.

 

Ďalšie práva a povinnosti

Máte právo žiadať bezplatne o informácie týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov (pokiaľ by však bola Vaša žiadosť zjavne nedôvodná, neprimeraná, bezdôvodne sa opakujúca a pod., vyhradzujeme si právo účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady). Túto požiadavku môžete uplatniť osobne v prevádzkarni Spoločnosti alebo písomne na adrese SKI-MAX CZECH s.r.o., Týnecká 714/6, Olomouc – Holice, PSČ 779 00 popr. e-mailom ski-max@ski-max.cz alebo jandova@ski-max.cz Požadované informácie budú poskytnuté bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca. V prípade potreby as ohľadom na zložitosť Vašej požiadavky môže byť táto lehota predĺžená o dva mesiace, o čom budete písomne informovaní.

Práva dotknutej osoby na:
a) přístup k osobním údajům upravuje čl. 15 GDPR;
b) opravu upravuje čl. 16 a 19 GDPR;
c) výmaz upravuje čl. 17 a 19 GDPR;
d) obmedzenie spracovania upravuje čl. 18 a 19 GDPR;
e) prenosnosť údajov upravuje článok 20 GDPR;
f) vznesenie námietky a automatizované individuálne rozhodovanie upravuje čl. 21 a 22 GDPR;
g) právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov čl. 7 GDPR.

V prípade akýchkoľvek pochybností či nejasností ohľadom správnosti postupu pri zhromažďovaní, spracovávaní či uchovávaní osobných údajov, máte právo požadovať vysvetlenie či opravu ako po nás, tak prípadne od ďalších subjektov, ktoré sa na spracovaní podieľajú. Taktiež máte právo podať si sťažnosť na dozornom úrade, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov (ÚOOÚ): Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.
Okrem účelu, spôsobu a rozsahu popísaných v tomto dokumente, nebudeme Vaše osobné údaje akokoľvek ďalej spracovávať či odovzdávať ďalším stranám, pokiaľ to nebude vyžadovať naša právna povinnosť.

 

Vysvetlenie základných pojmov, ktoré sa vzťahujú k osobným údajom:

Osobné údaje – všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (subjekte údajov), ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať. Medzi osobné údaje patria: meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, osobný stav, občianstvo, adresa bydliska, IP adresa, cookies, telefónne číslo, email, vek, pohlavie, osobný stav, fotka atď.).
Osobitné kategórie osobných údajov (tzv. citlivé osobné údaje) – rasa či etnický pôvod, politické názory, náboženstvo a filozofické presvedčenie, genetické a biometrické údaje, členstvo v odboroch, zdravotný stav, sexuálny život a orientácia.
Subjekt údajov – konkrétny jedinec.
Správca – subjekt, ktorý určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov.
Spracovateľ – subjekt, ktorý spracováva osobné údaje pre správcu.
Tretia strana – subjekt, ktorý nie je subjektom údajov, správcom, spracovateľom ani osobou priamo podliehajúcou správcovi alebo spracovateľovi, ktorý je oprávnený na spracovanie osobných údajov.
ÚOOÚ – Úrad pre ochranu osobných údajov – dozorný orgán nad dodržiavaním zákonom stanovených povinností pri spracovaní osobných údajov v SR.

 

Kontaktné informácie

Aktuálne znenie týchto Zásad nájdete na internetových stránkach www.ski-max.sk av prevádzke našej Spoločnosti na adrese: SKI-MAX CZECH sro, Týnecká 714/6, Olomouc – Holice, PSČ 779 00. V prípade akýchkoľvek otázok či žiadostí o doplňujúce informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle +420 775 860 836, prostredníctvom e-mailovej adresy jandova@ski-max.cz a ski-max@ski-max.cz alebo písomne na adrese našej prevádzky. Osoba zodpovedná za problematiku osobných údajov v Spoločnosti je Kateřina Jandová.


V Olomouci dňa 20.5.2018
Aktualizované 3.1.2020